آمیتریسآمیتریس، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

ثبت لحظاتی سخت شیرین

آرزو میکنم مادر شوی

بخواب دخترکم بزرگ شو آرزو ميکنم عاشق شوي، عاشق مردي به شايستگي خودت تا با او دنيايي را به زيبايي روزهايي کودکيت بسازي. و آرزو ميکنم مادر شوي مادر دخترکي چون خود وااي دخترکم نمي داني چقدرررر شيرين است داشتن چون تويي! تمامي عشق است و خواستن با او بزرگ ميشوي و با غصه ها وقصه هايش پير! سوار چرخ وفلکش ميکني، او ميچرخد و ميخندد، تو مي ايستي و ميبيني و خسته مي شوي و لذتي مي بري مثال نزدني! تمام زندگيت ، ميشود او انگار او بزرگ که ميشود، حسي در تو بزرگ ميشود که مثالش را جايي کسي نميتوانسته به تو تقديم کند عاشقت ميکند نه از ان عشق هاي بيقرار کسالت اور تمامي خود خودت ميشود انگار او که ميايد يکباره تو مرور ميکني لذات دوباره را با او مرور...
17 خرداد 1396
1